Historia Ośrodka

,,Idą z wadami i zaletami

Dajcie warunki, by wzrastali lepsi”

Janusz Korczak

Początki działalności naszej placówki związane są z Państwowym Zakładem Wychowawczym, który swoją pracę decyzją Kuratorium Okręgu Szkolnego w Rzeszowie rozpoczął dnia 1 września 1970 roku. W skład Zakładu wchodziła Szkoła Podstawowa Nr 5 działająca początkowo w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 i internat zlokalizowany w budynku dawnego Państwowego Domu Dziecka przy ulicy Piotra Skargi. Placówka powstała na bazie klas specjalnych i terapeutycznych prowadzonych przy szkołach podstawowych nr 2 i nr 3, a także uczniów innych szkół jasielskich i powiatu jasielskiego. Pierwszym dyrektorem szkoły została Pani Kosiek Zofia, a wychowawcą opiekującym się internatem Pan Wacław Rydarowski. W szkole uczyło wówczas 9 nauczycieli, a w internacie pracowało 6 wychowawców. W roku 1970 do szkoły uczęszczało 121 uczniów z klas II-VIII, w internacie mieszkało 36 wychowanków, podzielonych na 2 grupy wychowawcze. Najważniejszym wydarzeniem z tamtych lat było zorganizowanie 1 marca 1971 roku Drużyny Harcerskiej ,,Nieprzetartego Szlaku”. Z chwilą powstania województwa krośnieńskiego w naszej szkole powstaje V Szczep Drużyn im. Szarych Szeregów. Pomimo trudnych warunków lokalowych (nauka odbywała się na dwie zmiany od 8:00 do 18:00) od początku istnienia organizowano dla uczniów liczne dodatkowe zajęcia pozalekcyjne, aby mogli rozwijać swoje zainteresowania w kółkach: sportowym, plastycznym, technicznym oraz kształtować umiejętności społeczne w organizacjach uczniowskich takich jak: ZHP, Samorząd Szkolny i Samorząd Internatu, PCK, SKO. Organizowano dla wychowanków liczne apele, akademie, wycieczki, konkursy, biwaki, obozy i zgrupowania harcerskie. W tamtych latach działalność placówki wspierana była przez Komitet Opiekuńczy - Spółdzielnię Inwalidów „Jasiołka”. W 1979 roku ufundowała ona harcerzom sztandar Dzień 6 listopada 1979 roku to bardzo ważna data dla naszej Placówki wtedy to Ministerstwo Oświaty i Wychowania wyraziło zgodę na nadanie Zakładowi imienia Janusza Korczaka – wielkiego pedagoga, przyjaciela, opiekuna i wychowawcy dzieci i młodzieży. Uroczystość nadania imienia odbyła się 29 września 1981 roku. W pracy z wychowankami kładziono w tym okresie ogromny nacisk na poznanie patrona oraz samorządność, której prekursorem był Henryk Goldszmit, a także na wyposażeniu ich w podstawową wiedzę i umiejętności niezbędne do samodzielnego funkcjonowania w środowisku. W 1982 roku decyzją Kuratorium Oświaty i Wychowania utworzono stanowisko wicedyrektora Państwowego Zakładu Wychowawczego. W październiku 1983 roku odbyła się w Zakładzie uroczystość z okazji 25- lecia działalności Drużyn ,,Nieprzetartego Szlaku” połączona z wręczeniem odznaczeń i nagród zasłużonym instruktorom i sympatykom harcerstwa.

Kolejna ważna data z historii placówki to dzień 24 kwietnia 1984 roku. To właśnie wtedy decyzją Urzędu Wojewódzkiego w Krośnie w miejsce Państwowego Zakładu Wychowawczego powołano Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Jaśle, w skład którego weszła Szkoła Podstawowa Nr 5 i internat. Był to także czas remontów i rozbudowy budynków szkoły przy ulicach: Sokoła i Piotra Skargi. W tych trudnych dniach sal lekcyjnych w godzinach popołudniowych użyczyli naszym uczniom dyrektorzy Zespołu Szkół Ekonomicznych i Liceum Ogólnokształcącego Nr 1. Dnia 22 lutego 1986 roku zakończono prace przy remoncie szkoły. Nauczyciele i uczniowie wrócili do siebie. W tym czasie działały w szkole następujące koła zainteresowań: Szkolny Klub Sportowy, koło fotograficzne, chór szkolny i zespół recytatorski. Uczniowie zdobywali wysokie miejsca w przeglądach artystycznych, turniejach i zawodach sportowych, wyjeżdżali na wycieczki, zimowiska i letnie obozy. Kolejny rok szkolny przynosi dodatkowe zmiany w organizacji pracy placówki. Od września 1987 roku utworzone zostaje stanowisko pedagoga szkolnego, który od tej pory przejmuje wszystkie sprawy związane z pomocą materialną dla uczniów oraz prowadzi działalność wychowawczą, terapeutyczną i profilaktyczną. Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 1997 roku w sprawie zasad organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu głębokim, od września 1997 roku w Ośrodku rozpoczęto realizację indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. W tym czasie powstaje Teatr Lalki i Aktora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego tworzony przez wychowanków Ośrodka, który rok rocznie otrzymywał wyróżnienia na Wojewódzkich Przeglądach Dorobku Artystycznego Ośrodków Szkolno – Wychowawczych woj. krośnieńskiego. Swoją działalność zaczyna zespół „Półnutka”, który towarzyszył teatrowi podczas występów, samodzielnie także odnosząc sukcesy. Idea hartowania ducha i zachęcania do czynnego uprawiania sportu od samego początku towarzyszyła działalności placówki. W latach 1992-1999 uczniowie Ośrodka zdobywali medale i stawali na podiach podczas udziału w Olimpiadach Specjalnych i Turniejach Sprawnościowych województwa krośnieńskiego. Kolejny przełom w historii placówki to rok 1999. Od stycznia organem prowadzącym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego został Powiat Jasielski, a nadzór objęło Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Wraz z wprowadzeniem reformy oświaty i zmianą ustroju szkolnego od 1 września 1999 roku w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego zostało utworzone Gimnazjum Specjalne. Również od 1 września 1999 roku w Ośrodku zostały utworzone zespoły edukacyjno-terapeutyczne dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym. W tych latach Ośrodek staje się organizatorem Wojewódzkich Halowych Turniei Piłki Nożnej Ośrodków Szkolno-Wychowawczych, Olimpiad Sportowych, Pikników na 5, Zielonych Szkół, Warsztatów Plastyczno-Technicznych „Poznajmy się”, Konkursów Ekologicznych, a także Wojewódzkich Konkursów Recytatorskich Szkół Specjalnych. Kolejne lata działalności to poszerzanie i wzbogacanie oferty edukacyjnej Ośrodka. 21 sierpnia 2008 roku Uchwałą Rady Powiatu powstają klasy Szkoły Przysposabiającej do Pracy. Od 1 września 2013 roku uruchamia się w placówce Oddział Przedszkolny, który w 2016 roku przekształcony zostaje Uchwałą Rady Powiatu w Przedszkole Specjalne nr 16. Kolejnym ważnym wydarzeniem jest objęcie najmłodszych dzieci zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju. Pierwsze dziecko obejmuje się specjalistycznymi zajęciami we wrześniu 2014 roku.

Należy podkreślić, że kadrę Ośrodka Szkolno-Wychowawczego stanowią specjaliści doświadczeni i wykwalifikowani w wielu kierunkach, którzy systematycznie doskonalą swój warsztat pracy oraz pogłębiają i poszerzają wiedzę w dziedzinie pracy z osobami z wielorakimi niepełnosprawnościami rozwojowymi. Mimo przekształceń, nowych standardów, zmian w kadrze kierowniczej, reform edukacji misja Ośrodka pozostaje nadal ta sama. Wciąż panuje tu klimat życzliwości, troski, zrozumienia, wsparcia dla najbardziej tego potrzebujących. Jesteśmy otwarci na potrzeby wszystkich naszych podopiecznych, wspieramy ich rozwój, przygotowujemy do życia w społeczeństwie, stwarzamy możliwość odniesienia sukcesu. To, co udało nam się wypracować przez 50 lat, owocuje dzisiaj. Są to przede wszystkim doświadczenie, zaangażowanie, wykwalifikowana kadra, standardy opieki, nauki, rehabilitacji i wychowania. Opierając się na dobrych tradycjach śmiało patrzymy w przyszłość!

Przedstawiona w zarysie niespełna pięćdziesięcioletnia historia naszej placówki w pełni odzwierciedla cytowaną na początku myśl patrona. Działalność Ośrodka przez wszystkie lata miała na celu stworzenie uczniom przejawiającym różnorakie niepełnosprawności warunków do wszechstronnego rozwoju oraz przygotowanie do samodzielności tak, aby każdy uczeń mógł na miarę swoich możliwości uczestniczyć w życiu społecznym. Ośrodek, w skład którego wchodzi zarówno szkoła jak i internat stanowi miejsce, gdzie uczniowie i wychowankowie spędzają czas w atmosferze bezpieczeństwa i pełnej akceptacji własnych ograniczeń, w którym kształtuje się osobowość, a także tworzą się najpiękniejsze wspomnienia z dzieciństwa i młodości. To miejsce, za którym się tęskni, do którego chętnie się wraca. Kończąc ten krótki rys historyczny wierzymy, że przed Ośrodkiem jeszcze wiele pięknych chwil oraz inicjatyw wychodzących naprzeciw oczekiwaniom i marzeniom naszych uczniów i ich rodziców. Opierając się na dobrych tradycjach śmiało patrzymy w przyszłość, a uśmiech dziecka jest dla nas bezcenną nagrodą za włożony trud i wykonaną pracę.

Opracowały:

Grażyna Wardęga i Marzena Lechwar

 

Laboratoria przyszłości

JAKOŚĆ POWIETRZA

Licznik odwiedzin

10959422
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
Zeszły tydzień
Ten miesiąc
W zeszłym miesiącu
Wszystkie dni
508
7103
55400
10860035
99387
283649
10959422

Your IP: 3.236.112.70
2024-07-14 02:27

Kalendarz

July 2024
M T W T F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

ALEX